Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
 
Spis treści:
 
I. Informacja wstępna.
II. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
III. Jak możesz się z nami skontaktować?
IV. Jakie masz prawa w związku z danymi osobowymi?
V. Co możesz zrobić, jeśli w Twojej ocenie przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem?
VI. Jakie dane osobowe zbieramy?
VII. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
VIII. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
IX. Czy musisz podać nam dane osobowe?
X. Jak długo przetwarzamy (przechowujemy) dane osobowe?
XI. Kto może być odbiorcą danych osobowych?
XII. Czy przetwarzamy dane osobowe w sposób zautomatyzowany?
XIII. Czy przekazujemy dane osobowe do państw trzecich?
XIV. Co warto wiedzieć, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową?
XV. Co warto wiedzieć, gdy odwiedzasz naszą siedzibę?
XVI. Co warto wiedzieć, gdy ubiegasz się u nas o pracę lub współpracę?
XVII. Co warto wiedzieć, gdy jesteś naszym klientem lub kontrahentem?
XVIII. Co warto wiedzieć, gdy Twój pracodawca wskazał Cię jako osobę kontaktową w związku z realizacją umowy zawartej z nami (np. umowy współpracy)?  
XIX. Co warto wiedzieć, gdy skierowałeś do nas ofertę lub inną korespondencję?
XX. Co warto wiedzieć, gdy udzieliłeś nam zgody na kierowanie do Ciebie informacji marketingowych?
XXI. Informacja końcowa.
 
 
I. Informacja wstępna:
 
Poniżej znajdziesz informacje, jakie dane osobowe zbieramy i jak je wykorzystujemy, w szczególności gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, naszą siedzibę, korzystasz z naszych usług, jesteś naszym kontrahentem, pracownikiem, współpracownikiem lub uczestniczysz w rekrutacji do naszej firmy.
 
Co to są dane osobowe? To  informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej danymi osobowymi). Typowym przykładem Twoich danych osobowych jest np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu.
 
W naszej firmie przywiązujemy wagę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO. 
 
Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 
Niniejsza polityka prywatności służy wyjaśnieniu m.in., kto dokładnie jest administratorem Twoich danych osobowych, w jaki sposób możesz się z nami skontaktować, jak zbieramy dane osobowe, w jakim celu, na jakiej podstawie prawnej oraz jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 
 
II. Kto jest administratorem danych osobowych?
 
Administratorem danych osobowych jest Mirosława Kozłowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U."DARTEX"MIROSŁAWA KOZŁOWSKA, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:  ul. Adwokacka 10/12, 91-305 Łódź, NIP: 9471225772, REGON: 471529402, zwana dalej Administratorem danych.
 
 
III. Jak możesz się z nami skontaktować?
 
Możesz się skontaktować z Administratorem danych listownie na adres:  P.P.H.U."DARTEX" Mirosława Kozłowska ul. Adwokacka, nr 10/12, 91-305 Łódź;
 
 
IV. Jakie masz prawa w związku z danymi osobowymi?
 
Masz prawo:
1. dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
2. przenoszenia własnych danych osobowych oraz do uzyskania kopii własnych danych osobowych;
3. cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej przez Ciebie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Gdy przetwarzamy Twoje dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać. Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.
 
Jeśli chcesz skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami w sposób wskazany w pkt. III powyżej. 
 
Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają przepisy art. 12–23 RODO.
 
 
V. Co możesz zrobić, jeśli w Twojej ocenie przetwarzamy dany osobowe niezgodnie z prawem?
 
Skontaktuj się z nami w sposób wskazany w pkt. III powyżej. Każdy tego rodzaju sygnał jest dla nas ważny. Ponadto w takiej sytuacji zawsze możesz wnieść skargę do organu nadzoru, tzn. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 
VI. Jakie dane osobowe zbieramy?
 
To zależy od okoliczności, w szczególności w jaki sposób i w jakim charakterze się z nami kontaktujesz. Na przykład inne dane osobowe zbieramy, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, inne dane, gdy kierujesz do nas zapytanie ofertowe, a jeszcze inne, gdy jesteś naszym współpracownikiem lub kontrahentem. Przykładowe sytuacje i zakres danych, jaki w tych sytuacjach zbieramy zostały omówione w dalszej części polityki prywatności (por. pkt XIV - XX).
 
 
VII. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
 
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych wyłącznie w celu: 
1. odpowiedzi na Twoją wiadomość lub rozwiązanie poruszanej przez Ciebie sprawy; 
2. ewentualnego zawarcia umowy lub wykonania umowy zawartej między Tobą a Administratorem Danych lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;
3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych (np. wystawianie i przechowywanie faktur);
4. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych (np. monitoring wizyjny w siedzibie Administratora danych, ochrona przed roszczeniami);  
5. marketingowym polegającym na promocji produktów lub usług Administratora danych, przy czym ten cel realizujemy, tylko jeśli uprzednio wyraziłeś na taki cel zgodę.
 
 
VIII. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
 
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, w zależności od rodzaju danych osobowych, są:
1. umowa, jeśli została zawarta pomiędzy Tobą a Administratorem danych;
2. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych polegający w szczególności na możliwości wykazania w przyszłości przez Administratora danych przestrzegania prawa, należytego wykonania umowy, zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony swych praw lub obrony przed roszczeniami;
3. obowiązek prawny ciążący na Administratorze danych (np. z zakresu przepisów podatkowych i rachunkowych);
4. Twoje żywotne interesy lub innej osoby fizycznej;
5. Twoja zgoda, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej przez Ciebie zgody.
 
Przykładowe sytuacje, w których przetwarzamy dane osobowe, oraz cel i podstawa prawna przetwarzania w takich sytuacjach zostały omówione w dalszej części polityki prywatności (por. pkt XIV - XX).
 
 
IX. Czy musisz podać nam dane osobowe?
 
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich nie podania jest brak możliwości podjęcia określonego działania przez naszą firmę. Oznacza to, że jeśli np. chcesz odwiedzić naszą siedzibę, uczestniczyć w rekrutacji na pracownika lub współpracownika, być naszym pracownikiem lub współpracownikiem, skorzystać z naszych usług lub zostać naszym kontrahentem, to musisz nam podać dane osobowe w zakresie, jaki został wskazany w pkt. VI powyżej, odpowiednio do okoliczności.
 
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie warunkuje żadnych innych działań z naszej strony.
 
 
X. Jak długo przetwarzamy (przechowujemy) dane osobowe?
 
To zależy od rodzaju danych osobowych i celu ich przetwarzania. Na przykład inny jest czas przetwarzania przez nas danych osobowych osób, które ubiegają się o pracę, a inny czas przetwarzania danych osób, które zatrudniliśmy w naszej firmie. W dalszej części polityki prywatności znajdziesz przykładowe sytuacje, gdy przetwarzamy dane osobowe wraz z informacją o okresie przechowywania danych (por. pkt XIV - XX). 
 
 
XI. Kto może być odbiorcą danych osobowych?
 
W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą możemy ujawnić Twoje dane osobowe następującym podmiotom: 
1. podmiotom realizującym prace lub usługi na rzecz Administratora danych z zakresu księgowości, kadr i BHP, obsługi prawnej, dostarczania i wspierania systemów teleinformatycznych, w tym dostawcy usług hostingowych - na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych zawartych pomiędzy Administratorem danych a ww. podmiotami;
2. organom administracji publicznej, sądom oraz innym podmiotom uprawnionym do pozyskania Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
3. operatorom pocztowym i kurierom;
4. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
5. internetowym portalom rekrutacyjnym, w przypadku prowadzenia rekrutacji do pracy/współpracy przy ich pomocy;
6. wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, jeśli korzystasz z takiego sposobu płatności;
7. dostawcy narzędzi służących do analityki strony internetowej.
 
 
XII. Czy przetwarzamy dane osobowe w sposób zautomatyzowany?
 
Nie wykorzystujemy danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w formie profilowania.
 
 
XIII. Czy przekazujemy dane osobowe do państw trzecich?
 
Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”) do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania usługi, w szczególności, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG.
 
 
XIV. Co warto wiedzieć, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową?
 
Zakres pozyskiwanych danych osobowych: Niektóre dane są gromadzone, tylko jeśli je nam udostępnisz np. przez wprowadzenie konkretnych danych osobowych w formularzu kontaktowym. 
Dodatkowo nasza strona internetowa używa plików cookies oraz innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z plikami cookies, w szczególności w celu świadczenia usług i dostosowania treści do Twoich potrzeb. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce plików cookies https://dartex.pl/polityka-plikow-cookies. 
 
Cel przetwarzania danych osobowych: Udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość lub rozwiązanie poruszanej przez Ciebie sprawy.
Marketing naszych produktów i usług, o ile poprosiłeś nas o taką informację lub wyraziłeś na to zgodę.
Przetwarzanie plików cookies, w celach określonych w polityce plików cookies https://dartex.pl/polityka-plikow-cookies.
 
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych:
- możliwość udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania lub rozwiązanie zgłoszonej przez Ciebie sprawy;
- dostosowanie treści strony internetowej do potrzeb użytkowników. 
art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Twoja zgoda (w przypadku wyrażenia zgody na marketing naszych produktów lub usług),
Okres przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe udostępnione przez Ciebie w formularzu kontaktowym przechowujemy przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie lub rozwiązanie poruszonej przez Ciebie sprawy, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń.
Przetwarzanie plików cookies trwa przez okres wskazany w polityce cookies https://dartex.pl/polityka-plikow-cookies lub do czasu wniesienia sprzeciwu. Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić tylko przez zmianę ustawień przeglądarki internetowej użytkownika końcowego, która uniemożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies.
 
 
XV. Co warto wiedzieć, gdy odwiedzasz naszą siedzibę (Łódź, ul. Adwokacka 10/12)? 
 
Zakres pozyskiwanych danych osobowych: W naszej firmie stosujemy monitoring wizyjny. Gdy odwiedzasz naszą siedzibę na nagraniu z monitoringu jest utrwalany Twój wizerunek. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera Regulamin monitoringu wizyjnego, który jest dostępny w siedzibie naszej firmy.
Cel przetwarzania danych osobowych: podniesienie bezpieczeństwa osób i ochrony mienia na obiekcie i wokół niego, zapewnienie kontroli produkcji oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora Danych na szkodę.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych:
- zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia na terenie  obiektu i wokół niego;
- kontrola produkcji;
- zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora danych na szkodę.
Okres przetwarzania danych osobowych: Nagrania z monitoringu wizyjnego przechowujemy przez okres 21 dni od momentu zarejestrowania nagrania, chyba że nagranie obejmuje incydent i może stanowić dowód w sprawie. W takim przypadku nagranie z monitoringu będzie przechowywane do czasu wyjaśnienia sprawy bądź prawomocnego zakończenia właściwego postępowania.
 
 
XVI. Co warto wiedzieć, gdy ubiegasz się u nas o pracę lub współpracę?
 
Zakres pozyskiwanych danych osobowych: Gdy ubiegasz się o pracę poprosimy Cię o podanie danych wymienionych w art. 22[1] § 1 kodeksu pracy (tj. imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe), o ile te dane są niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. Możemy prosić o podanie jeszcze innych danych, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (por. art. 22[1] § 4 kodeksu pracy). Ponadto przetwarzamy dane osobowe, które przekazałeś dobrowolnie w dokumentach rekrutacyjnych, np. CV, liście motywacyjnym.
 
Gdy ubiegasz się o współpracę poprosimy Cię o podanie danych: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe, o ile te dane są niezbędne do podjęcia współpracy. Możemy prosić o jeszcze inne dane osobowe, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Ponadto przetwarzamy dane osobowe, które przekazałeś dobrowolnie w dokumentach rekrutacyjnych, np. CV, liście motywacyjnym.
Cel przetwarzania danych osobowych: przeprowadzenie rekrutacji
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych, tj. przeprowadzenie rekrutacji.
art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda kandydata (w przypadku podania dodatkowych danych, o które nie prosiliśmy),
art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcia działań na żądanie kandydata, przed zawarciem ewentualnej umowy o pracę/współpracy;
art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych.
Okres przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe kandydatów do pracy/współpracy przetwarzamy do 1 miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku otrzymania zgody na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych, nie dłużej niż przez 1 miesiąc od pozyskania zgody.
 
 
XVII. Co warto wiedzieć, gdy jesteś naszym klientem lub kontrahentem?
 
Zakres pozyskiwanych danych osobowych: Poprosimy Cię o podanie danych: imię, nazwisko, NIP, dane kontaktowe. Możemy prosić Cię o podanie jeszcze innych danych, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z umowy lub z przepisu prawa. Ponadto przetwarzamy dane osobowe, które przekazałeś dobrowolnie w dokumentach handlowych (np. numer rachunku bankowego).
Cel przetwarzania danych osobowych: 1. Podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.
2. Zawarcie umowy lub wykonania umowy zawartej między Tobą a Administratorem Danych.
3. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych (np. wystawianie i przechowywanie faktur);
4. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych (np. ochrony swych praw lub obrony przed roszczeniami).
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy (np. wysłanie oferty) lub wykonanie umowy (np. realizacja dostawy, rozpatrywanie reklamacji);
art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych (np. wykazanie prawidłowego wykonania umowy, ustalanie i dochodzenie swych praw, obrona przed roszczeniami);
art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (np. wystawiania faktur, prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej).
Okres przetwarzania danych osobowych: Twoje dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu, do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową. Po tym okresie dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przetwarzane jedynie przez okres wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 
 
XVIII. Co warto wiedzieć, gdy Twój pracodawca wskazał Cię jako osobę kontaktową w związku z realizacją umowy zawartej z nami (np. umowy współpracy)?  
 
Zakres pozyskiwanych danych osobowych: Twoje dane będą przez nas przetwarzane w zakresie ujawnionym przez ten podmiot (standardowo jest to imię, nazwisko, stanowisko, służbowy adres e-mail i nr telefonu).
Cel przetwarzania danych osobowych: 1. Realizacja umowy zawartej przez Administratora danych.
2. Komunikacja z osobami kontaktowymi wskazanymi przez drugą stronę umowy. 
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy;
art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych (np. prawidłowe wykonanie umowy, potrzeba kontaktu z pracownikami/współpracownikami klientów i kontrahentów w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji).
Okres przetwarzania danych osobowych: Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez czas określony umową, w związku z którą Twoje dane zostały nam przekazane lub niezbędny do wykonania przez Administratora danych zobowiązań umownych, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń.
 
XIX. Co warto wiedzieć, gdy skierowałeś do nas ofertę lub inną korespondencję?
 
Zakres pozyskiwanych danych osobowych: Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które przekazałeś w zapytaniu ofertowym/korespondencji (np. dane kontaktowe, etc.).
Cel przetwarzania danych osobowych: Udzielenie odpowiedzi na Twoją ofertę lub zapytanie, rozwiązanie poruszanej przez Ciebie sprawy. 
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych, tj. możliwość udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub rozwiązanie zgłoszonej przez Ciebie sprawy.
Okres przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe przechowujemy przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie lub rozwiązanie poruszonej przez Ciebie sprawy, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń.
 
XX. Co warto wiedzieć, gdy udzieliłeś nam zgody na kierowanie do Ciebie informacji marketingowych?
 
Zakres pozyskiwanych danych osobowych: Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które przekazałeś przy wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji marketingowych (standardowo jest to adres e-mail lub nr telefonu).
Cel przetwarzania danych osobowych: Prowadzenie działań marketingowych promujących nasze produkty lub usługi (w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażona przez Ciebie zgoda.
 
Okres przetwarzania danych osobowych: Przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów marketingowych przez czas prowadzenia działań marketingowych, jednak nie dłużej niż do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.
Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, np. poprzez wysłanie do nas takiej informacji drogą e-mail.
 
 
XXI. Informacja końcowa.
 
3. Na naszej stronie internetowej, w treści polityki prywatności lub w treści polityki plików cookies mogą znajdować się odesłania, tzn. linki, które w przypadku ich kliknięcia, umożliwiają wejście na strony internetowe zarządzane przez innych administratorów. Informujemy naszych użytkowników, że nie mamy wpływu i nie ponosimy odpowiedzialności za prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, w tym politykę plików cookies.
4. Niniejsza polityka prywatności może podlegać zmianom, jeśli uznamy to za konieczne. Zmieniona polityka prywatności będzie miała zastosowanie wobec użytkowników oraz przekazywanych przez nich danych począwszy od daty dokonanej aktualizacji. Zachęcamy do okresowego sprawdzania treści polityki prywatności, w celu otrzymania aktualnych informacji na temat sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych.